Meny
Vi är Tidaholms Sparbank
Personal
Styrning
Samhällsengagemang
Vår verksamhet
The staff

Tidaholms Sparbank

Information om banken:

Bankens namn: Tidaholms Sparbank
Organisationsnumer: 567200-4883
Adress: Box 23, 522 21 Tidaholm
Telefon: 0502-185 00
Clearing nr: 8354-3
Bankgiro: 981-3544
Swiftadress: SWEDSESS

Sparbankens styrning

En Sparbank som associationsform kännetecknas av att verksamheten bedrivs utan enskilt vinstintresse. Detta kommer till uttryck i sparbankslagen som anger att ändamålet för sparbankens verksamhet är att, utan rätt för dess stiftare eller andra att få ta del av den vinst som kan uppkomma i rörelsen, främja sparsamhet genom att driva bankverksamhet i enlighet med bestämmelserna i sparbankslagen (1987:619) och lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. Sparbanken har därmed inga ägare, utan huvudmän som representerar spararna i sparbanken.

Sparbankens reglemente motsvarar i princip en bolagsordning för ett aktiebolag och fastställs av huvudmännen. I reglementet anges, tillsammans med tillämpliga lagar och föreskrifter, ramarna för sparbankens verksamhet.

Sparbanksstämma

Som representant för insättarna har sparbanken 32 huvudmän. Huvudmännen utövar sitt inflytande på sparbanksstämman, som är sparbankens högsta beslutande organ.

Hälften av huvudmännen väljs av Tidaholms, Mullsjö och Habo kommuner, medan återstoden väljs av huvudmännen själva.

Kallelse till sparbanksstämma sker enligt sparbankens reglemente genom skriftlig kallelse till varje huvudman, högst fyra veckor och senast två veckor före stämman.

Sparbanksstämman utser ledamöter till sparbankens styrelse, styrelsens ordförande och externa revisorer på förslag från sparbankens valberedning. För val av ledamöter till styrelsen och val av externrevisor har Sparbanksstämman fastslagit en policy, Policy för arbetet kring val av styrelseledamöter och externrevisor. Syftet med policyn är att säkerställa att styrelsen kollektivt har tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att leda sparbanken.

Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter, varav en är sammankallande, och representerar huvudmännen. Valberedningens uppgift är att till sparbanksstämman komma med förslag till ledamöter i styrelsen, styrelsens ordförande, samt förslag till arvoden.

Styrelsen

Styrelsen är det högsta beslutande organet efter sparbanksstämman och ska fastställa sparbankens strategi, godkänna bankens verksamhetsplan samt utifrån dessa fastställa mål för bankens framtida kapitalbehov. Styrelsen är vidare ytterst ansvarig för att det finns effektiva system för uppföljning och kontroll av verksamheten och att lagar och regler följs. Styrelsen ska härvid fastställa ett ramverk för riskhantering. Minst årligen ska styrelsen godkänna bankens interna kapital- och likviditetsutvärderingen, fastställa års- och delårsbokslut samt ansvara för en öppen och korrekt informationsgivning.

Styrelsen ska besluta i ärenden som är av principiell beskaffenhet, eller i övrigt av större vikt, samt alla former av avtal mellan sparbanken och juridiska eller fysiska personer inom jävskretsen.

Styrelsen utser och entledigar sparbankens verkställande direktör och hans eller hennes ställföreträdare. Styrelsen utser och entledigar också ansvarig för funktionen för internrevision. Internrevisionen är direkt underställd styrelsen.

Styrelsen fastställer årligen en arbetsordning för sitt arbete. Arbetsordningen reglerar ansvarsfördelningen mellan styrelsen och den verkställande direktören, samt frekvensen och formerna för styrelsens sammanträden, delegering samt utvärdering av styrelsens och verkställande direktörens arbete.

Styrelsen ska enligt sparbankens reglemente bestå av högst tio och lägst sex ledamöter. Bland dessa räknas de stämmovalda ledamöterna samt verkställande direktören in. Verkställande direktören väljs inte av stämman utan har sin plats i styrelsen enligt sparbankslagen. Medarbetarna i sparbanken företräds av två arbetstagarrepresentanter. Den fackliga organisation som sluter kollektivavtal anmäler till styrelsen, enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för privatanställda, två arbetstagarrepresentanter som valts att företräda medlemmarna.

Styrelsens ordförande har en särställning inom styrelsen med särskilt ansvar för att styrelsens arbete är väl organiserat och bedrivs effektivt samt att styrelsen fullgör sina uppgifter. Ordföranden ser bland annat till att styrelsen erhåller tillfredsställande information och beslutsunderlag för sitt arbete, samt att styrelsen årligen gör en utvärdering av sitt och verkställande direktörens arbete.

Verkställande direktör

Verkställande direktör ska under styrelsens inseende, i enlighet med styrelsens instruktioner, leda verksamheten i sparbanken. Den verkställande direktören ingår i enlighet med sparbankslagen i sparbankens styrelse, där han eller hon är föredragande.

Externrevision

Revisorerna har till uppgift att på sparbanksstämmans vägnar granska sparbankens räkenskaper och avgöra om dessa i allt väsentligt är korrekta och fullständiga samt ger en rättvisande bild av sparbanken och dess finansiella ställning och resultat. Revisorerna granskar också styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning.