Här är de huvudregler som gäller:

  • Gåva av aktier, fondandelar eller bankmedel kan ske formlöst, dvs. det behövs inget gåvobrev. Om ett särskilt villkor ska gälla för gåvan, t ex att gåvan ska utgöra gåvotagarens enskilda egendom, måste dock gåvobrev alltid upprättas. Enskild egendom behöver gåvotagaren inte dela med sig av vid en separation.
  • Vid gåva av fastighet, tomträtt eller bostadsrätt måste ett gåvobrev upprättas, som uppfyller lagens formkrav. Ett gåvobrev som avser fastighet eller tomträtt måste vara skriftligt och undertecknas av både givare och gåvotagare samt vara bevittnat av två personer. Dessutom måste fastigheten anges och en överlåtelseförklaring tas med i gåvobrevet. Ett gåvobrev som avser bostadsrätt måste vara skriftligt och undertecknas av både givare och gåvotagare samt innehålla uppgift om lägenheten.
  • Om formkraven inte är uppfyllda är gåvan ogiltig. Vid gåva av bostadsrätt ska dessutom bostadsrättsföreningen underrättas. Det kan också finnas anledning att skriva in villkor i gåvobrevet t ex att egendomen ska vara enskild egendom för mottagaren. Om givaren är gift, registrerad partner eller sambo måste som huvudregel den andre maken, registrerade partnern eller sambon ge sitt skriftliga samtycke till gåvan.
  • Man kan inte upprätta ett gåvobrev i efterhand och tex. förordna om att gåvan skall utgöra enskild egendom för mottagaren. Gåvobrev skall upprättas i samband med att gåvan överlämnas till mottagaren.

Gåva till barn

För barn som står under vårdnad av båda föräldrarna är de förmyndare och behöriga att gemensamt företräda barnet. För barn som står under vårdnad av endast den ene av sina föräldrar är denne ensam förmyndare. En gåva från en förmyndare, av t ex aktier, fondandelar eller bankmedel är att anse som fullbordad om givaren inte förbehåller sig dispositionsrätt för egen räkning utan endast disponerar över medlen i egenskap av förmyndare.

Gåva från annan än förmyndarna, t ex från mor- eller farföräldrar

För att en gåva av aktier, fondandelar eller bankmedel ska bli fullbordad krävs att givaren inte behåller rätten att disponera över det som givits bort. Om givaren förbehåller sig rätten att disponera över egendomen har ingen gåva skett och egendomen tillhör fortfarande givaren.

Eftersom gåvoskatten nu har slopats kan mor- eller farföräldrar, som är oroliga för att det omyndiga barnbarnets föräldrar ska använda barnbarnets tillgångar för andra ändamål än givarna tänkt sig, istället fondspara eller spara på bankkonto i eget namn. Detsamma gäller om föräldrar eller mor- eller farföräldrar är oroliga för att barnet själv ska slösa bort sparpengarna så snart det blivit myndigt, i stället för att använda medlen exempelvis till utbildning eller bostad. Sparmedlen kan sedan överlåtas till barnet när det blir aktuellt att exempelvis köpa en lägenhet. Sparar du själv till någon anhörig bör du komplettera med ett testamente där det framgår vem som ska ärva kapitalet om du skulle avlida innan gåvan överlämnats.

Om en förälder vill skänka en fastighet, tomträtt eller bostadsrätt till sitt omyndiga barn måste barnet ha en god man. Denne tar emot gåvan för barnets räkning. Man kan själv föreslå en god man, till exempel en vän eller en släkting. Ansökan görs hos överförmyndaren, som också ska godkänna gåvan.

En gåva till bröstarvinge anses vanligen som ett förskott på arv, om inte annat har föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett. När arvet sedan ska fördelas avräknas gåvan enligt vissa regler.

Gåvan kan påverka mottagarens ekonomi negativt

Innan du lämnar över en gåva, exempelvis i form av pengar eller andra sparmedel bör du tänka igenom mottagarens situation. En gåva till ett barnbarn kan öka familjens förmögenhet och eventuellt påverka storleken på bostadsbidrag.

På samma sätt kan det påverka barnbarnets möjligheter att få bostadsbidrag under exempelvis studietiden och i vissa fall även storleken på studiemedlet, om gåvan leder till kapitalinkomster och studenten har höga egna inkomster.

En gåva till ditt vuxna barn kan påverka storleken på underhåll som betalas via Försäkringskassan samt återbetalning av studiemedel när man betalar i procent av inkomsten. Ta reda på hur inkomstprövning sker hos Försäkringskassan och CSN.

Gåva mellan makar

En gåva mellan makar blir gällande mellan dem enligt vanliga regler för gåvor. Gåvobrev behöver upprättas. Gåvan ska dessutom registreras hos Skatteverket.

Detta behövs, inte minst för att gåvan ska vara skyddad mot givarens eventuella fordringsägare.